Skanska v České Republice

BOZP ve Skanska

BOZP ve Skanska

Bezpečnost je pro nás ve Skanska stěžejní hodnotou. Bezpečné pracoviště vnímáme jako základ úspěšného projektu, a proto k němu přistupujeme s maximální pozorností. Níže vám nabízíme náhled do kultury bezpečnosti Skanska, do každodenní žité zkušenosti a do aktivit, které jsou součástí naší strategie řízení bezpečnosti.

Kultura bezpečnosti


Základem naší bezpečnostní kultury jsou angažovaní lidé a viditelné vedení. Vážíme si našich firemních hodnot a každého, kdo je bere za své.

Kontinuálně vzděláváme a školíme interně nejen naše zaměstnance, ale i pracovníky subdodavatelů, kteří pracují na našich projektech. Školení nejsou zaměřena jen na odborné znalosti našich bezpečnostních Standardů, ale i jemné dovednosti, které jsou klíčové při rozvíjení kultury bezpečnosti.

Bezpečnost je pro nás dialogem – ptáme se, jak ji vnímají všichni napříč naší společností, a jak ji na základě jejich poznatků můžeme nadále povznášet na vyšší úroveň. K tomu nám dopomáhá např. i transparentní způsob hlášení incidentů, díky kterému se z chyb můžeme poučit a předejít tak jejich opakování v budoucnu.

Dialog vedeme i s našimi konkurenty – s významnými stavebními společnostmi v ČR. Předsedáme týmu BOZP Sdružení pro výstavbu silnic, jehož cílem je nastavit stejné podmínky a zlepšit celkovou úroveň bezpečnosti v inženýrském stavitelství.

Každodenní bezpečnost


Řízení bezpečnosti začíná správným plánováním. Zaměřujeme se na něj už od první přípravy projektu, po celou dobu realizace, až po jeho ukončení. V prvé řadě se snažíme rizika při výstavbě zcela eliminovat tak, aby vůbec nenastala. Následně volíme technická, často i inovativní opatření a bezpečnostní prvky pro snížení počtu rizik. V neposlední řadě implementujeme organizační opatření a osobní ochranné pomůcky, abychom zmírnili vliv přetrvávajících rizik. Takto popsaný systém se nazývá Hierarchie opatření. Realizovaná stavba je jako živý organismus, náročný na koordinaci právě probíhajících prací. Proto dáváme důraz na bezpečné plánování prací, které je u nás na denním pořádku.

Standardy BOZP Skanska jsou naším základním souborem pravidel, které nám pomáhají zajišťovat vysokou míru bezpečnosti na našich projektech. Standardy BOZP vychází z legislativy, kterou často i rozšiřují, zejména v oblasti vysoce rizikových prací, jako jsou zdvihací operace, práce ve výškách apod. Na jejich dodržování dohlíží všichni vedoucí pracovníci a jsou podporovány specialisty bezpečnosti práce, kteří jsou přirozenou součástí našich týmů.

Samozřejmostí je pravidelná certifikace na Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, která nám pomáhá kontinuálně zlepšovat.

Aktivity pro posílení naší bezpečnosti

Týden bezpečnosti

Týden bezpečnosti je akce, kterou pořádáme napříč všemi zeměmi, ve kterých Skanska působí. V rámci tohoto týdne se na projektech, provozovnách, ale i v kancelářích konají aktivity zaměřené na různé aspekty bezpečnosti. Může jít o hasičské kurzy nebo lekce první pomoci, ale také semináře zaměřené na psychickou pohodu a stress management.

ESSV

Executive Safety Site Visits jsou kontroly prováděné vyšším managementem, našimi lídry, a to v rámci celé obchodní jednotky. Navštěvují se naše projekty a další pracoviště a jejich cílem je ukázat, že vedení viditelně jeví zájem o stav bezpečnosti ve všech částech společnosti.

Minuta pro život

Stavebnictví je jedním z nejrizikovějších odvětví. Bohužel i v dnešní době tak kvůli několika negativním faktorům dojde někdy k smrtelnému úrazu. V takových případech se napříč celou Skanska prezentuje tzv. Minuta pro život. Všichni se seznámí s okolnostmi a příčinou incidentu a s vyplývajícími opatřeními. Na závěr držíme minutu ticha za zesnulého.