Skanska v České Republice

Etika

Etika

Naším cílem je provozovat veškeré činnosti na vysoké morální úrovni v souladu s našimi hodnotami. Potřebný směr k tomuto cíli nám vytyčují Etický kodex Skanska a Etický kodex dodavatele.

Vysoká morální úroveň

Cílem společnosti Skanska je působit na všech domovských trzích na vysoké morální úrovni. Oporou na cestě k tomuto cíli nám je Etický kodex a Etický kodex dodavatele, který vysvětluje, jaké chování očekáváme od našeho dodavatelského řetězce a dalších partnerů.


Základem jsou naše hodnoty

Náš Etický kodex staví na hodnotách Skanska. Nejsou to jen pouhá slova – vyjadřují to, jak se snažíme žít každý den. Shrnují očekávání, jak máme provozovat naše podnikání odpovědným a udržitelným způsobem, a umožňují nám být důvěryhodným partnerem našich zákazníků. Etický kodex Skanska je klíčem k zavádění našich hodnot do každodenního života.

Etický kodex určuje, jak se máme chovat při jednání s našimi kolegy, zákazníky, komunitami, ve kterých působíme, a s dalšími zainteresovanými skupinami. Nabízí zaměstnancům společnosti praktické vodítko, jak jednat v souladu s našimi hodnotami, především s hodnotou Jednáme eticky a transparentně. Kodex nabízí řadu příkladů, které zaměstnancům pomáhají aplikovat dané principy v každodenním životě. Pro dodavatele jsme vydali Etický kodex dodavatele (PDF).

Etický kodex společnosti Skanska je rovněž dostupný jako webová aplikace. Navštivte, prosím, stránku Skanska Code of Conduct Webová Aplikace.


Jednoznačné vodítko

Etický kodex společnosti Skanska má poskytovat jednoznačné vodítko, a proto je rozčleněný do tří částí:

  • Naše závazky na pracovišti
    O odpovědné správě majetku společnosti Skanska a vytváření spravedlivého, zdravého a bezpečného pracoviště, kde vládne inkluzivní kultura a kde všichni můžeme rozvíjet své profesionální dovednosti, kde budeme růst jako osobnosti a kde se budeme cítit vítáni.
  • Naše závazky na trhu
    Vztahy jsou založeny na úctě a vzájemné výhodnosti. Právě proto se vždy snažíme porozumět potřebám našich zákazníků, dodavatelů, partnerů a dalších zainteresovaných skupin a předvídat je, proto se chováme čestně a jednáme odpovědně a férově a maximálně se snažíme odvádět kvalitní a včasnou práci a dodržovat rozpočet. Ve skutečnosti vždy usilujeme o to, odvést lepší práci, než jaká se od nás očekává.
  • Naše závazky společnosti
    Jsme nedílnou součástí společnosti, a proto hledáme stále nové prostředky, jak minimalizovat ekologickou stopu, propagovat spravedlivou hospodářskou soutěž a přispívat komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme.

Otevřená kultura

Náš Etický kodex poskytuje zaměstnancům správný směr, oni se ale přesto budou setkávat s etickými dilematy. Propagujeme transparentní kulturu na pracovišti, kde se o etice otevřeně a pravidelně diskutuje včetně „chvilky na hodnoty" na začátku mítinků.

Chceme, aby se tak zaměstnanci nebáli se svými nadřízenými a jinými osobami hovořit o etických otázkách a dilematech. Je třeba, aby se všichni zaměstnanci cítili zplnomocněni hlásit případy porušování našeho Etického kodexu.

Hlášení podnětů

Každá obchodní jednotka společnosti Skanska má vlastní Etický výbor, který prošetřuje všechna hlášení. Podněty můžete mimo jiné hlásit prostřednictvím naší linky Code of Conduct Hotline. Můžou ji využívat jak zaměstnanci, tak další strany včetně dodavatelů a subdodavatelů. Veškeré informace o tom, jak podnět nahlásit, naleznete na této stránce.


Podněty můžete mimo jiné hlásit prostřednictvím naší e-mailové adresy.

Obchodní etika

Vycházíme-li ze statistiky antikorupční skupiny Transparency International, stavebnictví je jedním z nejhůře hodnocených odvětví průmyslu.


To pro Skanska představuje velkou výzvu. V roce 2002 jsme poprvé publikovali náš Etický kodex a v roce 2003 samostatný „Compliance Guidelines", který má napomoci při implementování zásad z Etického kodexu.

Jako člen inženýrské a stavební skupiny v rámci Světového ekonomického fóra v roce 2004, byla Skanska zakladatelem „Partnership Against Corruption", známému především pro své PACI principy, odmítající korupci atd.

Vedoucí právního oddělení

Ondřej Navrkal JUDr.