Skanska v České Republice
c

Podmínky užívání

Vítejte na webových stránkách společnosti Skanska. Následující podmínky užívání platí pro webové stránky Skanska a my Vás žádáme o jejich pečlivé pročtení.

Tyto podmínky obsahují informace o tom, jak můžete užívat obsah webových stránek, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká cookies jsou použita na webových stránkách. Odkazy na „Skanska“, „nás“ nebo „my“, které naleznete níže v textu, jsou odkazy na společnost Skanska AB (poskytovatele těchto webových stránek) a/nebo jiné společnosti ze skupiny Skanska Group (zejména Skanska a.s, Skanska Reality a.s., Skanska Property Czech Republic, s.r.o.).

Pro účely provozování svých webových stránek a těchto podmínek užívání se bude společnost Skanska řídit zákony ustanovenými českými zákonodárci. Jelikož skupina Skanska zahrnuje subjekty z celého světa, vezměte prosím na vědomí, že pokud bude jako poskytovatel určitých webových stránek či služby uvedena jiná společnost, mohou zákony země, kde je taková společnost založena, ukládat jiná nebo dodatečná pravidla. V takovém případě budou platit příslušné zákony dané země a takovýto subjekt je bude v požadovaném rozsahu dodržovat.

Autorská práva a další práva duševního vlastnictví

Informace o autorských právech a ochranných známkách

Všechna práva k obsahu těchto webových stránek, jako je text, grafika, loga, obrázky, videoklipy, audioklipy a programy, jsou majetkem společnosti Skanska nebo třetích stran a jsou chráněna zejména švédskými, českými i mezinárodními zákony o právech duševního vlastnictví. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály na těchto webových stránkách poskytuje společnost Skanska jako službu svým zákazníkům a tyto materiály mohou být využívány pouze v souladu s níže uvedenými podmínkami. Stahováním materiálů z těchto webových stránek souhlasíte s danými podmínkami užívání.

Neoprávněné použití či distribuce obsahu těchto webových stránek může porušit autorská práva a/nebo jiné švédské, české či mezinárodní zákony a takové porušení může být soudně zažalováno.

Používání ochranných známek společnosti Skanska

Ochranné známky a obchodní značky společnosti Skanska mohou být použity pouze v souladu s těmito podmínkami užívání nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti Skanska. Použití ochranných známek společnosti Skanska při reklamě a propagaci výrobků a služeb společnosti Skanska vyžaduje předchozí písemný souhlas.

Užívání obsahu webových stránek

Tyto webové stránky a jejich obsah nesmí být měněn, přenášen, reprodukován, zveřejňován, licencován, přemísťován, prodáván nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skanska.

Společnost Skanska souhlasí s tím, abyste si při seznamování se s obsahem webových stránek v případě potřeby vytvářeli dočasné kopie obsahu těchto webových stránek. Také si můžete vytisknout tolik obsahu webových stránek, kolik přiměřeně odpovídá soukromým potřebám, a můžete na naše webové stránky odkazovat. Jakékoli další užívání informací na webových stránkách je přísně zakázáno.

Při pořizování kopií informací na webových stránkách nesmíte informace upravovat ani nesmíte odstranit informace o autorských právech nebo název společnosti Skanska.

Vyloučení odpovědnosti

Informace na webových stránkách jsou obecné a neměly by být používány jako jediný a výhradní zdroj při rozhodování o důležitých otázkách. Neustále pracujeme na zajištění toho, aby byly naše webové stránky přesné, úplné a aktuální, nicméně vždy existuje riziko, že například překlepy, vnější vlivy a technické chyby povedou k zavádějícím informacím. To znamená, že společnost Skanska nemůže zaručit a nepřijímá odpovědnost za to, že budou informace vždy správné, úplné a aktuální.

V případě, že společnost Skanska odkazuje na webové stránky třetí strany, slouží takovýto odkaz pouze pro pohodlí uživatelů a společnost Skanska neponese žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.

Materiál od uživatelů

Jakýkoli materiál a jiná sdělení, které přenesete nebo umístíte na tyto webové stránky v souvislosti s využíváním funkcí webových stránek, budou považovány za nedůvěrné. Společnost Skanska bude mít právo použít takový materiál pro komerční i nekomerční účely.

Při používání webových stránek nesmíte poskytovat žádný materiál nebo informace, které jsou nezákonné, mohou být považovány za urážlivé nebo za marketing nebo které jsou jakýmkoli jiným způsobem vnímány jako nepatřičné. Takový obsah bude z webových stránek odstraněn a rovněž si vyhrazujeme právo ukončit Vaše služby na webových stránkách, které jste začali využívat.

Pokud bude tento materiál nebo sdělení, které nám zašlete přes webové stránky, obsahovat osobní údaje, budou platit podrobnosti uvedené v části Zpracovávání osobních údajů níže.

Různé

Společnost Skanska může kdykoli změnit tyto podmínky užívání, rozhodnout o zveřejnění nebo odstranění příspěvků a obsahu na webových stránkách a/nebo webové stránky znepřístupnit. Pokud se podmínky užívání změní, budete o tom informováni zveřejněním nové verze na webových stránkách. Žádáme vás proto, abyste sledovali případné nové verze podmínek užívání.

Zpracovávání osobních údajů

Úvod

Vaše soukromí je pro nás důležité a při veškerém zpracovávání osobních údajů usilujeme o vysokou úroveň ochrany. V rámci EU/EHP platí od května 2018 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)[1].

V souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů bude společnost Skanska AB, Skanska a.s., Skanska Reality a.s., Skanska Property Czech Republic, s.r.o. nebo společnost, která bude jinak specifikována jako správce údajů, odpovídat za zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže. Pokud máte otázky týkající se této informace nebo pokud si přejete vykonat některé ze svých práv, jež jsou stanovena níže, kontaktujte prosím společnost Skanska prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části s informacemi o kontaktech.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Termín „osobní údaje“ označuje takové informace, které se mohou přímo či nepřímo vztahovat k vám jako fyzické osobě. Takovými údaji jsou například jméno, fotografie, osobní identifikační číslo, kontaktní údaje, Vaše příspěvky do soutěží, Vámi provedené volby, Vaše chování na webu nebo Vaše IP adresa. Zpracovávání osobních údajů označuje jakýkoliv úkon, který my nebo třetí strana, se kterou spolupracujeme, s osobními údaji učiní, jako je například shromažďování, zaznamenání a uložení.

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze pro určité a výslovně vyjádřené účely a nesmějí být následně zpracovávány pro žádný účel, který je nad rámec těchto účelů, pokud k tom Skanska nezíská samostatný právní titul.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovávány výhradně pro účely vyřizování jakéhokoli Vašeho požadavku či pro vytvoření dohody s Vámi, a také k poskytování informací a služeb ve vztahu k takovému požadavku či dohodě. To se může například týkat zaznamenání vašeho zájmu o naše produkty, o soutěže inzerované na našich stránkách, jichž se rozhodnete zúčastnit, nebo přihlášení k odběru newsletterů, které si objednáte.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž použity pro účely marketingu a sledování chování zákazníků za účelem prodeje produktů a služeb a jejich vývoje a zlepšování. Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení a/nebo jakékoliv nabídky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části s informacemi o kontaktech.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pro statistické účely, abychom věděli, jak uživatelé webové stránky užívají, mohli jejich chování analyzovat a přizpůsobovat jim zobrazení obsahu na míru. Tyto údaje jsou nicméně zpracovávány pouze souhrnně nebo v podobě, která neumožní vás individuálně identifikovat. Údaje jsou rovněž zpracovávány nepřímo v souvislosti s vývojem, testováním a správou IT systémů, které běží na pozadí našich webových stránek.

Pokud využíváte funkce našich webových stránek, které vám umožní vkládat informace nebo jiný obsah, vezměte prosím na vědomí, že vkládané informace mohou rovněž obsahovat osobní údaje. Pokud Vámi vkládané informace obsahují údaje o dalších osobách, můžete je zveřejnit pouze, pokud k tomu máte od dotyčných osob souhlas.

Právní rámec pro zpracovávání a doba uložení

Společnost Skanska zpracovává Vaše osobní údaje, pokud je to potřebné pro účely plnění smlouvy s Vámi nebo pokud má jiný oprávněný a opodstatněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud by mělo dojít ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro některý z účelů, pro který je podle platné legislativy nezbytný Váš souhlas, získání vašeho souhlasu předchází vlastnímu zahájení takového zpracovávání.

Údaje, které shromáždíme v souladu s výše uvedeným, budou smazány, jakmile bude naplněn účel jejich zpracovávání a doběhnou všechny lhůty s tím související.

Bezpečnost pro účely ochrany osobních údajů

Společnost Skanska chrání Vaše osobní údaje vysokou úrovní bezpečnostních opatření a přijala v tomto směru příslušná technická a organizační opatření, aby ochránila Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo zničením.

Omezení týkající se poskytnutí osobních údajů

Můžeme si najmout externí partnery, kteří budou provádět úkoly naším jménem, jako je poskytování IT služeb nebo marketing, správa tiskových zpráv, analýzy údajů nebo statistiku. Provádění těchto služeb může znamenat, že naši partneři, jak v rámci EU/EHP, tak mimo ně, budou moci získat přístup k Vašim osobním údajům. Společnosti, které naším jménem zpracovávají osobní údaje, s námi musejí vždy podepsat smlouvu, abychom byli schopni zaručit vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů i u našich partnerů.

Speciální bezpečnostní opatření jsou přijata ve vztahu k našim partnerům mimo EU/EHP, jako je například podpis smluv, které obsahují standardizovaná vzorová ustanovení pro předání údajů, která přijala Komise EU a která jsou zveřejněna na jejích webových stránkách.

Společnost Skanska může rovněž zveřejnit Vaše osobní údaje třetím stranám, například policii nebo jiným veřejným orgánům, pokud to souvisí s vyšetřováním trestných činů nebo pokud jsme jinak povinni zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu.

Společnost Skanska nezveřejní Vaše osobní údaje v žádném jiném rozsahu, než jaký je popsaný v této části.

Externí odkazy

Tyto informace o zpracovávání osobních údajů se týkají vašich údajů, které společnost Skanska zpracovává na svých webových stránkách. Naše webové stránky mohou někdy obsahovat odkazy na externí webové stránky nebo služby, které neovládáme. Pokud využijete odkaz na externí webové stránky, doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů a s informacemi o cookies, které pro příslušné webové stránky platí.

Vaše práva a právo podat stížnost

Podle platné legislativy o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jsou zpracovávány, požadovat opravu chybných údajů, požadovat, aby společnost Skanska ukončila zpracovávání Vašich údajů a smazala je, požadovat, aby bylo zpracovávání Vašich osobních údajů omezeno, vykonávat práva související s přenositelností údajů, odvolat souhlas s konkrétním zpracováváním (v případech, kdy byl takový souhlas získán) a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů. V takovém případě kontaktujte společnost Skanska prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany údajů.

Kontaktní údaje

Společnost Skanska AB, Skanska a.s., Skanska Reality a.s. nebo Skanska Property Czech Republic, s.r.o. je správcem údajů pro účely zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte nějaké otázky týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo chcete získat kontaktní údaje a informace o osobě odpovědné za záležitosti související s osobními údaji v jiných společnostech skupiny Skanska, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo poštou.

Skanska a.s.
Ochrana osobních údajů
Křižíkova 382/34a
186 00 Praha 8
Contact[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních informací společností Skanska, kontaktujte nás prosím:

Data Protection Manager: Contact 

Poslední úprava textu: 24.05.2018