Skanska v České Republice
c

Podmínky užívání

Toto jsou podmínky pro užívání webových stránek skupiny Skanska zahrnující ochranu osobních údajů.

Odkazy na „Skanska“, „nás“ nebo „my“, které naleznete níže v textu, jsou odkazy na společnost Skanska AB jako poskytovatele těchto webových stránek („webové stránky“), pokud není uvedeno, že některé webové stránky nebo jiná služba uvedou jiný subjekt, čímž bude výraz „Skanska“ odkazovat na takový subjekt.

Pro účely provozování svých webových stránek a těchto podmínek užívání se bude společnost Skanska řídit zákony ustanovenými švédskou vládou. Jelikož skupina Skanska zahrnuje subjekty z celého světa, vezměte prosím na vědomí, že pokud bude jako poskytovatel určitých webových stránek či služby uvedena jiná společnost, mohou zákony země, kde je taková společnost založena, ukládat jiná nebo dodatečná pravidla. V takovém případě budou platit příslušné zákony dané země a takovýto subjekt je bude v požadovaném rozsahu dodržovat.

Právní upozornění

Materiály na těchto webových stránkách poskytuje společnost Skanska jako službu svým zákazníkům a tyto materiály mohou být využívány pouze pro informační účely. Stahování kopií podléhá podmínkám uvedeným dále v textu.

Přístupem na tyto webové stránky nebo stahováním jakýchkoli materiálů z těchto webových stránek souhlasíte s danými podmínkami užívání. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky, nestahujte žádné materiály a stránky raději opusťte.

Informace o obchodních značkách a ochranných známkách

Veškeré názvy, loga, a ochranné známky jsou majetkem společnosti Skanska, jejích poboček, příbuzných společností nebo poskytovatelů jejích licencí či partnerů ve společných podnicích.

Ochranné známky a obchodní značky společnosti Skanska mohou být použity pouze v souladu s těmito podmínkami užívání nebo s předchozím písemným povolením společnosti Skanska.

Jakékoli použití ochranných známek a obchodních značek společnosti Skanska při reklamě a propagaci výrobků společnosti Skanska vyžaduje náležitou autorizaci.

Omezené užívání/Licence pro jedinou kopii

Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách, jako je text, grafika, loga, obrázky, videoklipy, audioklipy a software, jsou majetkem společnosti Skanska nebo dodavatelů jejich obsahu a jsou chráněny švédskými i mezinárodními zákony o autorských právech. Neoprávněné použití či distribuce jakýchkoli materiálů z těchto webových stránek může porušit autorská práva, ochrannou známku a/nebo jiné zákony a podléhá sankcím dle občanského práva i trestním sankcím.

Tyto webové stránky nebo jakákoli jejich část nesmí být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, prodávány, opětovně prodávány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití, pokud tak není výslovně a písemně povoleno společností Skanska. Můžete si stáhnout jednu kopii informací nacházejících se na webových stránkách společnosti Skanska do jediného počítače pouze pro vaše osobní, nekomerční a interní použití.

Nesmíte upravovat, používat ani převádět informace za žádnými komerčními účely ani nesmíte odstranit jakákoli označení autorských práv či jiná vlastnická označení z informací. Souhlasíte, že jste odpovědní za předcházení neoprávněnému kopírování materiálů a za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci a dodavatelé vaší organizace – je-li to použitelné – tato omezení dodržovali.

Jste odpovědní za dodržování všech příslušných autorských práv. Dovolujeme vám, abyste si pořídili kopie těchto webových stránek jako nezbytné nahodilé kroky při prohlížení těchto stránek a můžete si vytisknout kopii takového rozsahu webových stránek pro vaši osobní potřebu, jak přiměřeně odpovídá soukromým účelům. Jakékoli další užívání se přísně zakazuje. Nesmíte si tyto webové stránky přizpůsobovat ani je propojit na jiné stránky, než je výchozí stránka, bez našeho předchozího písemného povolení.

Společnost Skanska vám neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané právo dle žádných patentů, autorských práv, ochranných známek či informací obsahujících obchodní tajemství.

Odmítnutí záruk

Informace zde obsažené jsou informace „v daném stavu“ bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky jakéhokoli druhu včetně záruk obchodovatelnosti, neporušování práv duševního vlastnictví či vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. V případě, že společnost Skanska odkazuje na webové stránky třetí strany, slouží takovýto odkaz pouze pro pohodlí uživatelů a společnost Skanska neponese žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.

Společnost Skanska nebude v žádném případě odpovědná za škody, které zcela bez omezení zahrnují škody ušlého zisku, přerušení obchodní činnosti či ztráty informací plynoucí z použití nebo nemožnosti použití informací, i když byla společnost Skanska informována o možnosti takových škod.

Společnost Skanska dále nezaručuje přesnost či úplnost informací, textu, grafiky, odkazů či jiných položek, které mohou být obsaženy v těchto informacích. Společnost Skanska může provádět změny tohoto obsahu nebo produktů v něm popsaných kdykoli a bez oznámení. Společnost Skanska se nezavazuje aktualizovat informace či jiné materiály uvedené na těchto webových stránkách.

Příspěvky uživatelů

Jakýkoli materiál, informace nebo jiná sdělení, které přenesete nebo umístíte na tyto webové stránky, budou považovány za veřejné, nevýhradní, bezplatné, nezměnitelné, s plnou možností další licence a nechráněné vlastnickým právem („Sdělení“). Společnost Skanska nebude mít ohledně Sdělení žádné závazky.

Společnost Skanska bude moci volně zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, začleňovat a/nebo jinak používat jakákoli Sdělení spolu se všemi ostatními údaji, obrázky, zvuky, texty a dalšími věcmi v nich obsaženými pro veškeré komerční i nekomerční účely.

Pokud zadáte vaše osobní údaje na těchto webových stránkách nebo je jiným způsobem poskytnete společnosti Skanska, souhlasíte tímto, že společnost Skanska bude tyto údaje používat za účelem vyhodnocení vašich informací a pro marketing produktů a služeb společnosti Skanska včetně práva na převod údajů do třetích zemí a uvedení vašich osobních údajů na internetu. Společnost Skanska bude odpovědná za zpracování osobních údajů dle švédského práva a můžete ji kontaktovat v případě nesprávných údajů nebo jiných záležitostí týkajících se osobních údajů.

Nesmíte uvádět žádná Sdělení, která by mohla být považována za urážlivá nebo za porušující soukromí jiných osob nebo která by mohla být považována za komerční marketing nebo která jsou jakýmkoli způsobem nezákonná či nepatřičná. Společnost Skanska taková sdělení v případě jejich objevení odstraní a vyhrazuje si právo vyloučit vás jako uživatele z webových stránek nebo služby.

Za účelem využití služeb třetích stran mohu platit podmínky třetích stran a my vám doporučujeme, abyste si tyto podmínky přečetli, než začnete služby jakékoli takové třetí strany využívat.

Jiné

Společnost Skanska může tyto podmínky užívání kdykoli revidovat aktualizací tohoto sdělení.

Společnost Skanska si vyhrazuje dle svého výhradního uvážení právo kdykoli a bez oznámení změnit toto právní upozornění, monitorovat a odstraňovat příspěvky a/nebo znepřístupnit webové stránky.

Pokud je jakýkoli termín, podmínka nebo ustanovení tohoto právního upozornění uznané jako nezákonné, neplatné, neúčinné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, platnost a vynutitelnost ostatních termínů, podmínek a ustanovení nebude tímto nijak dotčena ani porušena.

Ochrana soukromí

Cílem společnosti Skanska a jejích přidružených společností („Skanska“ nebo „skupina Skanska“) je, aby si všechny osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost Skanska, mohly být jisty, že jejich soukromí je respektováno, a že jejich osobním údajům je věnována náležitá péče. Viz také Etický kodex skupiny Skanska.

Společnost Skanska bude dodržovat všechny příslušné zákony jednotlivých zemí o ochraně údajů, které řídí shromažďování a užívání údajů týkajících se fyzických osob („osobní údaje“), a také tento bod o Ochraně soukromí. Účelem tohoto bodu o Ochraně soukromí je stanovení principů, které budou řídit použití osobních údajů, jež nám poskytnete nebo jež o vás obdržíme.

Společnost Skanska nebo příslušná přidružená společnost, jak je uvedeno zde nebo na příslušných webových stránkách, je správcem dat odpovědným za zpracování osobních údajů, jak je zde popsáno.

Informace – osobní údaje

Osobní údaje včetně údajů, jako jsou jména a adresy, které poskytnete společnosti Skanska, mohou být zpracovávány manuálně i počítačově.

Osobní údaje, které poskytnete, budou zpracovávány za účelem (i) zpracování jakéhokoli vašeho požadavku či dohody s vámi, (ii) poskytování informací a služeb ve vztahu k takové žádosti či dohodě a také pro (iii) marketing a sledování zákazníků, a (iv) vývoj prodeje/produktů, a to vše, jak bude určeno společností Skanska jako použitelné. Poskytnutím osobních údajů souhlasíte a poskytujete svolení, že budete vázáni termíny a podmínkami, které jsou popsány v bodě o ochraně soukromí a podmínkách užívání.

IP adresa je specifické číslo, které někdy umožňuje identifikovat připojení uživatele k internetu a váš webový prohlížeč je poskytuje automaticky, kdykoli navštívíte webové stránky. Návštěva webových stránek společnosti Skanska může vést k registraci dané IP adresy při vstupu na stránky. IP adresy slouží také k výpočtu návštěvnosti a využití webových stránek společnosti Skanska. Takové měření může zahrnovat i sběr informací o tom, jak webové stránky používáte, jehož součástí může být monitorování užívání webových stránek, které pomáhá společnosti Skanska stránky zlepšit, zosobnit váš zážitek přizpůsobením obsahu, který vidíte, optimalizovat vaše využití jako uživatele a určit frekvenci používání. Toto může také platit ve vztahu k jakýmkoli uživatelským účtům, které můžete u společnosti Skanska mít. Můžeme také provádět statistickou analýzu nashromážděných údajů.

Společnost Skanska může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, jako je partner nebo distributor našich produktů, aby byl splněn účel, kvůli kterému byly tyto údaje shromážděny. Údaje, které poskytnete, mohou být zaslány dalším stranám skupiny Skanska a/nebo obchodním partnerům sídlícím v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru i mimo ně.

Při zadávání osobních údajů online buďte prosím obezřetní. Je vaší odpovědností zabezpečit vaše hesla a osobní informace. Užívání těchto webových stránek představuje vaše potvrzení a převzetí těchto rizik.

Příspěvky uživatelů

Společnost Skanska vám může umožnit umístění informace, komentáře a jiného materiálu na naše webové stránky, sociální sítě nebo jinou online službu. To je umožněno za účelem usnadnění informačního toku o společnosti Skanska a o našich produktech. Vezměte prosím na vědomí podmínky pro takovéto příspěvky ze strany uživatelů uvedené v Právním upozornění.

Neposkytujte nám informace o jiných osobách, pokud nemůžete dokázat, že máte jejich souhlas, abyste takové informaci poskytli.

Používání cookies

Tyto webové stránky mohou používat „cookies“, což jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují uživateli přístup k funkcím jako je například objednání informačních materiálů a výběr jazyka, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních informací společností Skanska, kontaktujte nás prosím:

Form for requests regarding your personal data at Skanska, on the Skanska Group website (in English).

Data Protection Manager: Contact 

Poslední úprava textu: 01.09.2017