Skanska v České Republice
c

Obyvatelé Nosislavi budou mít už brzy novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod

Tisková zpráva 24.05.2010 0:00 CET

Nosislav Snížení zátěže řeky Svratky a zvýšení kvality bydlení obyvatel městyse Nosislav jsou dva hlavní přínosy nové kanalizace a čistírny odpadních vod, kterou do konce února příštího roku vybuduje Skanska a.s. Celkové výdaje na projekt činí 140,7 mil. Kč. Projekt je budován s podporou Operačního programu životního prostředí - 85 % z prostředků Evropské unie a 5 % ze Státního fondu životního prostředí ČR z celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou stanoveny na 124,4 mil. Kč; zbývajících 10 % hradí z vlastních zdrojů městys Nosislav. Na akci bude poskytnuta také dotace z prostředků Jihomoravského krajského úřadu. Kapacita čistírny odpadních vod je naplánována na 1 353 obyvatel, celková délka kanalizace přesáhne 10 kilometrů.

„Práce byly zahájeny 1. března. Na sběrači A a stoce A je již geodeticky vytyčena trasa kanalizace a vytyčeny inženýrské sítě od příslušných správců. Vyfrézovali jsme také rýhu kanalizace na stoce A a máme položeno asi 200 m potrubí.,“ popsal aktuální situaci na stavbě Ing. Petr Klement, hlavní stavbyvedoucí projektu ze společnosti Skanska a.s.

Podle projektu zpracovaného společností Duis s.r.o. budou v Nosislavi vybudovány nové kanalizační sběrače včetně odbočení pro domovní kanalizační přípojky. Kromě nově vybudované gravitační kanalizace se v projektu počítá i s využitím stávajících kanalizačních sběračů v celkové délce téměř 1 500 metrů, které budou vyspraveny vyvložkováním.

Během vlastní stavby dojde k dočasné uzavírce místních komunikací, u silnice č. 425, která prochází Nosislaví, se v průběhu výstavby počítá s částečnou uzavírkou. „Před započetím prací na jednotlivých stokách bude odsouhlaseno dopravní značení. Vlastní čistírna odpadních vod se staví mimo obec, k žádnému omezení dopravy v souvislosti s její výstavbou nedojde,“ upřesnil Ing. Petr Klement.