Skanska v České Republice
c

Slavnostní ukončení skupinového projektu Kutnohorsko – Čáslavsko

Tisková zpráva 27.06.2013 16:00 CET

Dne 26. června 2013 byla odhalena pamětní deska na ČOV Kutná Hora. Tímto slavnostním aktem došlo k ukončení dostavby čistíren odpadních vod a kanalizací v rámci projektu Kutnohorsko – Čáslavsko, která byla zahájena  slavnostním poklepáním na základní kámen dne 14. října 2011.

COV Kutna Hora

Projekt Kutnohorsko – Čáslavsko řešil naplnění požadavků směrnice Rady EU číslo 91/271, o čištění městských odpadních vod zakotvených do národní legislativy zákonem 254/2001 Sb., o vodách. Pro obce s více než 2 000 obyvateli tato směrnice stanovuje povinnost zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou Nařízením vlády číslo 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. proto připravila komplexní projekt, který si kladl za cíl této povinnosti v regionu dostát. Projekt zahrnoval intenzifikaci dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi a dále dostavbu nové kanalizace ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava v celkové délce 14 km.

V rámci intenzifikace ČOV Kutná Hora byla zajištěna vyhovující účinnost biologického čištění a úprava kalového hospodářství. V Čáslavi došlo k rekonstrukci objektů hrubého předčištění, byla postavena jedna nová dosazovací nádrž a sdružený objekt kalového hospodářství.

Projekt Kutnohorsko - Čáslavsko byl spolufinancován v rámci 7. výzvy MŽP ČR Operačního programu Životního prostředí z evropských fondů a podpory Ministerstva životního prostředí. Žádost o podporu z OPŽP byla podána v únoru 2009. Podle Smlouvy o poskytnutí podpory na akci OPŽP a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace vychází skutečné financování projektu Kutnohorsko – Čáslavsko na 522,693 mil Kč (bez DPH).

Dodavatelem stavby bylo sdružení firem Skanska a.s., VCES a.s. a Metrostav a.s. Jménem sdružení jednala společnost Skanska a.s. Správcem stavby bylo sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV) a Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Vedoucím sdružení je VRV.

 

Děkujeme občanům a samosprávám měst a obcí za trpělivost při realizaci tohoto projektu.