Skanska v České Republice
c

Odstavné nádraží v Brně se stalo stavbou roku Jihomoravského kraje

Tisková zpráva 18.04.2011 13:41 CET

B r n o (18. dubna 2011) – Nejzdařilejší stavby dokončené během uplynulého roku v jihomoravském regionu byly oceněny v rámci programu mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. V kategorii dopravních staveb se na první příčce umístil jeden z největších dopravních projektů, 1. část odstavného nádraží v Brně, I. etapa. Stavbu realizovalo sdružení zhotovitelů „Brněnský drak“, jehož členy byly společnosti OHL ŽS a Skanska. Projekt vypracoval SUDOP BRNO.

Foto

„Podjezd v ulici Sokolova, který nahradil železniční přejezd a nadchod a který je součástí stavby, velice pomohl zdejší dopravě. Kromě řidičů, kteří zde museli velmi často čekat u stažených závor, ocenili nový podchod i chodci a cyklisté. U nového podjezdu je totiž vybudován samostatný 3 metry široký koridor pro pěší i cyklistickou dopravu,“ uvedl stavbyvedoucí Skanska, divize Silniční stavitelství Lubomír Štěpánek.

V rámci výstavby se podařilo vyřešit mimoúrovňové komunikační propojení ulic Vídeňská - Kšírova přes železniční koridor odstavného nádraží v Horních Heršpicích. Nahrazen byl stávající úrovňový železniční přejezd a nadchodová lávka v Sokolově ulici. Podjezd Sokolova byl uveden do předčasného užívání již 2. října 2009. Nová komunikace má podjezdnou výškou 4,35 metru a v podjezdu je vybudován samostatný 3 metry široký koridor pro pěší i cyklistickou dopravu.

Součástí stavby brněnského odstavného nádraží je myčka kolejových vozidel. Nové zařízení pro mytí vlakových souprav je nejmodernější a největší stavbou tohoto druhu v České republice. Půdorys stavby je 205x9,5 metrů. Uvnitř jsou dva portálové kartáče. Každý váží 10 tun. Myčka může očistit 200 i více vozů za 24 hodin. Myčka je šetrná k životnímu prostředí a také ekonomická. V maximální míře totiž využívá dešťovou vodu, kterou v podzemní části myčky upraví a smísí s prostředky pro očistu vozů a po použití ji opět vyčistí. Voda se opět použije nebo odteče do kanalizace. Z „vlakové špíny" vytvoří speciální lis vločky o velikosti 60 x60 cm, které budou ekologicky likvidovány. Do kanalizace pak půjde jen čistá voda.

Odstavné nádraží je umístěno v lokalitě nynější železniční stanice Brno – Horní Heršpice a je samostatným technickým a provozním celkem v rámci železničního uzlu Brno. Cílem stavby bylo mj. vybudování halové myčky pro kolejová vozidla včetně potřebného technologického kolejiště, odstavného kolejiště, rekonstrukce a rozšíření trakční napájecí stanice Modřice, výstavba silničního podjezdu spojujícího ulice Sokolova a Bohunická, komplexu drážních zařízení pro zajištění bezpečného provozu (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá zařízení, trakční vedení a osvětlení), nové mostní objekty a pozemní komunikace v kolejišti, potřebné pozemní objekty pro novou technologii a vybudování přípojek a rozvodů technické infrastruktury.

Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Celkové investiční náklady na realizaci stavby činily 3,1 miliardy korun. Příspěvek statutárního města Brna na vybudování podjezdu Sokolova představuje částku 188 milionů korun. Stavba I. etapy 1. části odstavného nádraží byla zahájena v říjnu 2007 a ukončena v květnu 2010.

 

Vybrané technické údaje:

Železniční most                                    14

Silniční most                                         1

Návěstní lávka                                      1

Opěrné zdi                                     14 390 m

Zpevnění plochy a komunikace celkem 24 326 m2

Nové trakční vedení                               24,5 km

-  z toho v širých tratích                          2,5 km

-  v dopravnách                                    22 km

Elektricky vyhřívané výhybky jednoduché   32                          

Elektricky vyhřívané výhybky křižovatkové   3

Nové osvětlení kolejiště – svítidla na trakčních podpěrách 134                        

Nové osvětlení kolejiště – osvětlovací stožár 12-14m      48

Nové osvětlení veřejných komunikací                           30

Přeložky kabelových vedení 22kV                               650 m                     

Nové kabelové rozvody 22kV                                   4050 m

Protihlukové stěny                                                 1177 m

Kapacita mycí linky:                 200 vozů/24 hod., 31 souprav