Skanska v České Republice
c

Slavnostní ukončení stavby elektrizace trati Šatov - Znojmo

Tisková zpráva 12.11.2009 0:00 CET

Znojmo, Poprvé v historii dnes elektrickou lokomotivou tažený vlak přijel z Vídně do Znojma. Příjezdem tohoto slavnostního vlaku byla slavnostně ukončena stavba „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“. Elektrizace a rekonstrukce trati umožňuje přímé spojení mezi Vídní a Znojmem včetně zvýšení traťové rychlosti. Železniční stanice Znojmo se mj. dočkala moderních nástupišť a informačního systému, technicky náročnou rekonstrukcí prošel v rámci stavby znojemský viadukt přes údolí řeky Dyje.

elektrizace trati Šatov - Znojmo

Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Její generální ředitel Ing. Jan Komárek uvedl: „Dokončení této stavba je významné nejen pro rozvoj regionální železniční dopravy, ale také pro zvyšování integrity evropské železniční sítě. Elektrizovaný úsek navazuje na již dříve zrekonstruovanou trať od státní hranice s Rakouskem do Šatova. Mezi Znojmem a hlavním městem Rakouska Vídní tak vzniklo přímé spojení bez nutnosti přepřahat lokomotivy. Kromě snížení ekologické zátěže a zvýšení bezpečnosti železničního provozu jsou nyní vytvořeny podmínky pro zkrácení jízdní doby.“

Díky elektrizaci a celkové rekonstrukci se traťová rychlost zvýší až na 90 km/h. Elektrizovaná trať je vybavena střídavým trakčním systémem ÖBB 15 kV 16 2/3 Hz. Úsek bude má také větší prostorovou průchodnost (podle ložné míry UIC GC) a vyšší zatížitelnost (podle třídy D4). Jako materiál železničního svršku bylo použito kolejnic S49 na betonových pražcích s pružným upevněním. Pod novými kolejemi bylo vybudováno odvodnění s pražcovým podložím. Upraveno bylo téměř 12,5 km železničního svršku a spodku, 8 mostů a 13 propustků a zabezpečovací a sdělovací zařízení.

„Největší změnou, kromě zavedení elektrické trakce, byla kompletní rekonstrukce železniční stanice ve Znojmě a realizace nového železničního mostu přes řeku Dyji na původních pilířích,“ uvedl Ing. David Sichrovský, projektový manažer Skanska DS a.s. Nová nosná konstrukce je příhradová o celkové délce 220 m a ve výšce cca 50 m nad vodotečí. Pro zvýraznění hotového mostního díla je znojemský viadukt nasvícený a vytváří tak jedinečné večerní a noční panorama.

V žst. Znojmo byla vybudována dvě nová nástupiště, u koleje č. 1 před výpravní budovou a ostrovní, částečně zastřešené nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4. Obě nástupiště jsou ve své střední části rozdělena přechodem a cestovými návěstidly na dvě samostatné části. Nástupiště mají hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a výstup cestujících. Nové zastřešení ostrovního nástupiště je architektonicky a tvarově přizpůsobeno stávajícímu zastřešení na 1. nástupišti. Ve stanici je nainstalován moderní informační systém tvořený osmi informačními panely a staničním rozhlasem. Rozhlasové zařízení je doplněno hlasovými majáčky pro usnadnění orientace nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.

Vlaky začnou v úseku Šatov – Znojmo jezdit od 1. prosince (motorová jednotka). Elektrický provoz bude zahájen od nového grafikonu, tedy od 13. prosince 2009.

V mezistaničním úseku Šatov - Znojmo je vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati. Pro kontrolu volnosti tratě byly použity počítače náprav. Všechny přejezdy v úseku Šatov – Znojmo, které byly zabezpečeny výstražnými kříži, jsou zabezpečeny novým přejezdovým světelným zařízením reléového typu s vlastní diagnostikou. Tři přejezdy jsou navíc vybaveny závorami.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Skanska DS a.s., OHL ŽS a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vedené společností Skanska DS.

Celkové investiční náklady představují částku 1, 231 miliardy Kč. Stavba byla financování prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt „Elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, vč. PEÚ“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celková výše podpory z Fondu soudržnosti může být až 947 808 783 Kč.

Vybrané technické parametry: Kolejové úpravy: km 89,589 – 100,751 trati Šatov – Znojmo (včetně) Železniční svršek: 12 454 m Nové a regenerované výhybky: 13 Nové přejezdové konstrukce: 3 kusy Nové nástupištní hrany: 903 m

Mostní objekty: Rekonstrukce mostků a propustků: 19 Rekonstrukce Znojemského viaduktu: 220 m Rekonstrukce mostu přes Vídeňskou ulici: 28 m

Pozemní objekty: Celková plocha adaptovaných místností: 625 m2 Délka kabelovodu: 715 m Zastřešení nástupiště: 686,5 m2

Silnoproudá zařízení: Vybavení výhybek elektrickým ohřevem výměn: 17

Trakční vedení: Délka elektrizovaných kolejí: 12,8 km

Sdělovací a zabezpečovací zařízení: Traťový kabel: 36,270 km Diagnostický optický kabel (24 vláken): 13,1 km Místní kabelizace - metalické kabely: 4,6 km Světelné přejezdové zabezpečovací (3. kat.) řízení se závorami: 3 Světelné přejezdové zabezpečovací (3. kat.) zařízení bez závor: 7

Žst. Znojmo je vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením (3. kategorie) a informačním systémem pro cestující (automatický rozhlas a 8 informačních panelů).