Skanska v České Republice
c

ČOV Třebíč – Intenzifikace

  • ČOV Třebíč
  • ČOV Třebíč
  • ČOV Třebíč
  • ČOV Třebíč
  • ČOV Třebíč

Stručná charakteristika projektu

Intenzifikace stávající čistírny odpadní vod v oblasti terciálního dočištění odpadních vod pomocí technologické postdenitrifikace. Rekonstrukce kalového hospodářství (rekonstrukce vyhnívajících nádrží a pasterizace kalu).

 

Popis technologie

V rámci akce ČOV Třebíč – Intenzifikace jsou řešeny komplexně tři uzly: Kalové hospodářství; Úprava

režimu odběru vratného a přebytečného kalu a Terciární dočištění.

 

Kalové hospodářství

Úprava kalového hospodářství bude spočívat:

- ve změně způsobu vyklízení primární dosazovací nádrže a zahuštění primárního kalu

- v intenzifikaci procesu vyhnívání a procesu hygienizace kalu

- v úpravě systému dopravy kalu na deponii

 

Současný způsob gravitačního vyklízení primární dosazovací nádrže bude nahrazen nuceným vyklízením čerpadly. Primární kal bude dopravován do zařízení pro zahuštění primárního kalu. Pro intenzifikaci procesu vyhnívání bude na ČOV instalováno zařízení pro dezintegraci kalu, bude změn způsob promíchávání vyhnívacích nádrží. Bude upraven vrchlík stávající uskladňovací nádrže tak, aby bylo možné provozovat tuto nádrž jako plnohodnotnou vyhnívací nádrž. S tím bude souviset doplnění a úprava trubních rozvodů a strojního zařízení pro čerpání kalu, doplnění homogenizační nádrže pro stabilizaci vyhnilého kalu. Technologie hygienizace kalu bude změněna ze stávající nevyhovující aerobní autotermní termofilní na přímou tepelnou hygienizaci (pasterizaci). S touto změnou souvisí instalace tepelného výměníku a příslušných trubních okruhů včetně měření.

 

Úprava systému dopravy kalu na deponii bude spočívat v posílení stávajícího čerpadla a v prodloužení trasy odvodněného kalu.

 

Úprava režimu odběru vratného a přebytečného kalu

V rámci tohoto uzlu bude řešena instalace ovládání k uzavíracím armaturám na potrubí vratného a

přebytečného kalu. režim odběru bude řízen časově tak, aby koncentrace vratného kalu odpovídala

požadavkům regenerace (garance koncentrace nerozpuštěných látek v regeneraci na úrovni 0,8% - 8 kg/m3 ).V rámci prací na tomto uzlu bude také řešeno rovnoměrné hydraulické zatížení všech čtyř dosazovacích nádrží a odebírání vratného a přebytečného kalu ve vazbě na velikost nádrží. Postup nastavení příslušných strojních zařízení a armatur pro dosažení požadovaných výsledků a postup při případných změnách nastavení v závislosti na změnách látkového a hydraulického zatížení dosazovacích nádrží bude zpracován zhotovitelem a předán spolu k dokumentací k dodanému dílu.

 

Terciární dočištění

Terciární dočištění je budováno pro zlepšení účinnosti ČOV v parametrech PC a NC tak, aby odtokové

koncentrace těchto ukazatelů odpovídali legislativním požadavkům. Terciární stupeň je dimenzován na kontinuální průtok v rozmezí 60 – 110 l/s. Vlastní terciární stupeň kombinuje postdenitrifikační reaktor na principu MBBR (moving bed bioreactor) a reaktor pro zařazené srážení fosforu (označován v dokumentaci také jako flokulační reaktor či defosforizační reaktor) pracujícího na principu čiřiče s vločkovým mrakem.

Terciární stupeň se skládá z čerpací stanice; postdenitrifikační nádrže; nádrže pro zařazené srážení fosforu (označován v dokumentaci také jako flokulační reaktor či defosforizační reaktor); chemického hospodářství a dmychány pro terciární stupeň. Odpadní voda, která projde třetím stupněm čištění je gravitačně odváděna do odtoku. V případě, že nebude za mimořádných okolností (extrémní teplota, nevhodné složení OVhavárie, potřeba kondiciování biologického procesu ve stávajících aktivačních nádržích apod.) vhodné odpadní vodu odvádět přímo do odtoku, je za terciární stupeň zařazena čerpací stanice vyčištěné odpadní vody, která dopravuje vyčištěnou vodu před stávající dosazovací nádrže.

Nalezeno

loading