Skanska v České Republice

Oblasti, kde působíme udržitelně

Oblasti, kde působíme udržitelně

Vidíme svět, kde je udržitelnost jednoduše součástí života. Společně s našimi partnery budujeme lepší společnost a vytváříme inovativní a udržitelná řešení, která podporují život i lidí po nás.

Odpovědnost

Průzkum mezi zaměstnanci v roce 2022 ukázal, že 86 procent z nich cítí svobodu vyjádřit své obavy beze strachu z negativních důsledků, zatímco referenční hodnota v odvětví je 65 procent.

Klima

Naším cílem je ve všech našich projektech přejít na nízkouhlíkovou výstavbu a nakonec do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Odolnost

V roce 2022 se Anders Danielsson, prezident a CEO společnosti Skanska, připojil k Alianci generálních ředitelů pro obnovu, reformu a odolnost Evropy. Toto členství nám umožňuje sdílet znalosti z oboru a agendu udržitelnosti prosazovat dále.

Odpovědnost


Odpovědné podnikání pro lidi a planetu

Pokud chce být podnik zodpovědný uvnitř i navenek, znamená to mít silný a angažovaný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví, který chrání životy a duševní pohodu. To znamená jednat spravedlivě a eticky, uplatňovat integritu ve všech rozhodnutích a být důvěryhodným obchodním partnerem ve vztahu k dodavatelskému řetězci. To znamená pečovat o místní prostředí a komunity. Důležité je využívat náš plný potenciál přijetím rozmanitosti a vytvářením inkluzivního prostředí.

Férové a etické podnikání uvnitř i navenek
Férové a etické podnikání uvnitř i navenek

V rámci podnikání a rozhodování jednáme férově a transparentně a naším cílem je pěstovat kulturu, v níž každý, kdo s námi spolupracuje, chápe, že se může ozvat a že tak skutečně učiní. Usilujeme o ekologicky a sociálně udržitelné dodavatelské řetězce, které prosazují bezpečné a spravedlivé podmínky pro všechny. Chováme nulovou toleranci vůči korupci, úplatkářství a jakémukoli jinému neetickému chování.

Náš Etický kodex

Etický kodex společnosti Skanska specifikuje principy, jak by měli zaměstnanci pracovat a jednat jak mezi sebou, tak se zákazníky a partnery. Pokrývá témata od boje proti korupci, spravedlivé hospodářské soutěže a finanční kriminality až po diskriminaci, spravedlivé pracovní podmínky, odpovědnost za životní prostředí a bezpečnost a lidská práva.

Etický kodex pro dodavatele v našich smlouvách

Náš Etický kodex je doplněn Etickým kodexem pro dodavatele, který musí dodržovat všichni naši subdodavatelé, dodavatelé, konzultanti, zprostředkovatelé i zástupci.

Přečtěte si více o našem etickém podnikání

          

Přijímání rozmanitosti
Přijímání rozmanitosti

Uvědomujeme si, že rozmanité a inkluzivní týmy jsou klíčové, pokud chce být podnik úspěšný. Zavázali jsme se být zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a získávat, nabírat a rozvíjet rozmanité talenty, abychom rozšířili naši nabídku talentů v odvětví, kde tradičně dominují muži. Netolerujeme diskriminaci zalo��enou na sociálním původu, etnickém původu, zdravotním postižení, pohlaví, věku, náboženském vyznání, sexuální orientaci nebo jiné charakteristice. Usilujeme o pracoviště, na kterém se nebude vyskytovat žádné obtěžování ani šikana.

Přečtěte si více o našem přístupu k diverzitě a inkluzi

     

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako priorita pro všechny
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako priorita pro všechny

Bezpečnost našich zaměstnanců a subdodavatelů je pro nás nejvyšší prioritou. Naše cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řešíme pomocí špičkových standardů a bezpečnostních řešení ve spojení s inkluzivní kulturou a vedením zaměřeným na systematické sledování výkonnosti a cílená opatření.

Stavebnictví je spojováno s nežádoucími událostmi a dlouhodobými zdravotními problémy, které se mohou rozvinout, pokud nejsou kvalitně řízeny rizikové faktory. Takovými rizikovými faktory, se kterými se každý den ve své práci setkáte, může být hluk, práce v dopravě nebo ve výškách, vibrace, nebezpečné materiály a zdvihací operace. Díky jasnému směru, oddanému vedení a vysokým standardům budujeme pevné základy bezpečné práce. Dali jsme si silný závazek, že budeme kultivovat pracovní prostředí, ve kterém se nikdo nebojí ozvat, protože buď budeme pracovat bezpečně, nebo vůbec.

Přečtěte si o našem zdravém a bezpečném prostředí více

    

Vykazování udržitelnosti jako měřitelný důkaz našeho úsilí
Vykazování udržitelnosti jako měřitelný důkaz našeho úsilí

Ve společnosti Skanska podáváme zprávy o dopadech na životní prostředí již od roku 1997, což je mnohem dříve, než to začalo být standardní a povinné. Do roku 2001 jsme tak činili formou specializovaných „zpráv o životním prostředí“, v letech 2002 až 2018 formou „zpráv o udržitelnosti“ a od roku 2019 je udržitelnost vykazována společně s výroční zprávou, abychom demonstrovali strategický význam pokroku, kterého v této oblasti dosahujeme.

Celou historii zpráv najdete na této webové stránce.

Podpora kultury, kde jsou naši zaměstnanci otevření a nebojí se mluvit o jakémkoli problému, je pro nás zásadní.

Průzkum mezi zaměstnanci Skanska v roce 2022 ukázal, že 86 procent z nich se cítí svobodně vyjádřit své obavy bez obav z negativních důsledků, zatímco ve stavebním odvětví celkově je to 65 procent. Tato politika podporuje oznamování možných etických porušení a nabízí ochranu těm, kteří se ozvou.

Read more

Klima


Transformační řešení pro klimaticky šetrné zastavěné prostředí

Vytváření transformačních řešení v oblasti klimatu je pro nás hnacím motorem a našim zákazníkům umožňuje plnit cíle v oblasti udržitelnosti. Tato řešení musí být nízkouhlíková, oběhová, chytrá a udržitelná. Dosažení tohoto cíle si žádá znalosti, přehled a neustálé vzdělávání. Spolupracujeme s cílem sdílet znalosti, vyvíjet a inovovat uhlíkově neutrální řešení pro zastavění prostředí. Naším cílem je ve všech našich projektech přejít na nízkouhlíkovou výstavbu a nakonec do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality. Na cestě vpřed bude rozšiřování těchto řešení klíčové, pokud se má odvětví kompletně proměnit s ohledem na život bez uhlíkové stopy.

Opatření v oblasti klimatu
Opatření v oblasti klimatu

Naším cílem je ve všech našich projektech přejít na nízkouhlíkovou výstavbu a nakonec do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality. K tomu je třeba prozatimně snížit naše vlastní emise (scope 1 a 2) o 70 % do roku 2030 a emise hodnotového řetězce z vývoje našich projektů (scope 3) o 50 % do roku 2030.

Náš klimatický cíl je vědecky podložený podle požadavků Iniciativy pro vědecky podložené cíle (SBTi). Získal akreditaci, protože je v souladu se snížením, který je požadován k udržení globálního oteplování do 1,5 °C, což je cíl Pařížské dohody.

Tématu věnujeme článek na našich globálních webových stránkách, kde se o našem vědecky podloženém klimatickém cíli dozvíte více.

Uhlíkově neutrální a nízkoemisní řešení
Uhlíkově neutrální a nízkoemisní řešení

Snižování našeho dopadu na klima je odpovědnost a zároveň obchodní příležitost. Opatření, která přijímáme ke snížení emisí uhlíku, se liší v závislosti na projektu a stejně tak se liší dopad rozhodnutí přijatých v různých fázích projektu. Rozhodnutí v raných fázích projektu mají zásadní dopad, protože omezení používání materiálů s velkou uhlíkovou stopou a vytváření nízkoenergetických řešení výrazně dopad projektu z hlediska uhlíkových emisí snižuje.

První klimaticky neutrální kancelářská budova ve střední a východní Evropě a výstavba dřevostaveb

Naše komerční developerská jednotka se v současné době nachází ve fázi plánování výstavby první zcela klimaticky neutrální kancelářské budovy v regionu střední a východní Evropy, která se bude nacházet v Praze. K dosažení tohoto ambiciózního cíle hodláme využít inovativní řešení na bázi dřeva, kdy při stavbě konstrukčních prvků nahradíme beton dřevem.

Stejné řešení bude použito i v dalším projektu –⁠ největší dřevostavbě bytového domu na českém trhu –⁠ Radlický Dřevák, který v současné době připravuje naše rezidenční developerská jednotka.

100% recyklovaný beton

Plně využíváme stavební suť jako 100% náhradu přírodního kameniva pro výrobu vlastního patentovaného betonu, který nazýváme Rebetong

Více informací o tomto řešení se dozvíte na speciální webové stránce.

Měření uhlíkové stopy
Měření uhlíkové stopy

Společnost Skanska měří a vykazuje emise uhlíku od roku 2008. U vlastních emisí (scope 1 a 2) používáme jako referenční rok 2015. V posledních letech jsme rozšířili a zkvalitnili naše údaje o hodnotovém řetězci, přičemž jako základní rok pro emise hodnotového řetězce (scope 3) slouží rok 2020.

Díky našim iniciativám na snížení emisí uhlíku jsme snížili emise uhlíku v našich vlastních provozech o 55 % ve srovnání s referenčním rokem 2015.

Energetická účinnost
Energetická účinnost

Pokud máme jako udržitelnější odvětví uspět, způsob, jakým stavíme, musíme přehodnotit. Výrazného snížení emisí uhlíku ve stavebnictví lze dosáhnout přehodnocením přístupu k energiím, procesům a materiálům.

Ve společnosti Skanska k navrhování a výstavbě nízkouhlíkových projektů přistupujeme jako k celku, dbáme na efektivní využívání zdrojů, recyklaci, obnovitelné zdroje energie, elektrifikaci a digitalizaci. Potřebu energeticky účinných výrobků a řešení dále vyostřila energetická krize.

Využíváme řadu řešení, abychom zajistili, že naše výrobky budou energeticky co nejúčinnější, a neustále se snažíme jít ještě dál, inovovat a hledat nové způsoby, jak náš dopad dále snižovat. Jako příklad můžeme uvést používání LED osvětlení, chladicích trámů, nízkootáčkové ventilace, fotovoltaických panelů, rekuperace tepla, větrání s rekuperací a mnoho dalších.

Z celosvětového pohledu pochází 87 % elektřiny, kterou spotřebováváme, z obnovitelných zdrojů – a to je proti roku 2020, kdy se jednalo o 40 %, zásadní rozdíl.

Udržitelné hospodaření s vodou
Udržitelné hospodaření s vodou

Zlepšování efektivity hospodaření s vodou je pro minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí klíčovým faktorem. Jako stavební a developerská společnost máme na spotřebu vody zásadní vliv, a to jak během výstavby, tak v době, kdy už je budova v provozu. Udržitelnější využívání vody jsme podpořili implementací inovativních řešení pro efektivní využívání vody, jako je nahrazování pitné vody alternativními jakostmi, pokud to dává smysl. Příkladem jsou systémy šedé vody, kdy se odpadní voda z domácností s výjimkou té z toalet znovu využívá například pro splachování.

Ve střední Evropě vidíme specifickou poptávku po oběhovém hospodaření s vodou v důsledku očekávaného sucha, které spolu s klimatickou změnou pravidelně nastává. Mezi výhody patří nižší spotřeba pitné vody, vysoká účinnost a nižší provozní náklady. Například bytový projekt Botanica K v Praze přesně takhle šetří pitnou vodu pro své obyvatele. V Česku se jednalo o první bytový dům, který začal pitnou vodu recyklovat a na českém trhu si tím vysloužil dosud nejvyšší rating udržitelnosti BREEAM.

Po čtyřech letech provozu Botanika K recyklovala více než 10 milionů litrů pitné vody v hodnotě přes 2 mil. Kč.

Materiály, odpadové hospodářství a oběhové hospodářství
Materiály, odpadové hospodářství a oběhové hospodářství

Zaměřujeme se na zvyšování efektivity využívání zdrojů opětovným využíváním a recyklací materiálů a výrobků všude, kde to dává smysl. Snižujeme množství odpadu a zvyšujeme efektivitu díky chytřejšímu designu, plánování, nákupu a logistice. Často to jde ruku v ruce se snížením nákladů.

Od roku 2008 sledujeme množství odpadu, který sami vyprodukujeme, a naším cílem je, aby na skládky putovalo méně než 5 % odpadu.

Celosvětově bylo v roce 2022 recyklováno 72 % celkového odpadu, 8 % bylo připraveno k opětovnému použití a 13 % prošlo jinou úpravou.

Zlepšování oběhového hospodářství je postupný proces, který si žádá nové způsoby práce a testování nových řešení. Opětovné využití stavebních materiálů je realizováno v různém měřítku od využití stavební suti jako stoprocentní náhrady přírodního kameniva pro výrobu našeho vlastního patentovaného betonu, který nazýváme Rebetong, až po úplné opětovné využití materiálů a vybavení ze staré kancelářské budovy Mercury, kterou v Praze proměníme v nový moderní prostor.

Více informací o uplatňování principů oběhového hospodářství v budově Merkury se dozvíte v článku.

Poptávka po částečné nebo kompletní renovaci budov na našich trzích stále roste a z celosvětového měřítka již 11 % našich příjmů tvoří právě renovační projekty. Opětovné použití stavebních materiálů současně snižuje emise uhlíku a pomáhá nám dosahovat našich cílů.

Environmentální certifickace
Environmentální certifickace

Našim zákazníkům i nadále nabízíme vynikající certifikované projekty využívající zavedené certifikační systémy, jako je LEED nebo BREEAM.

Certifikace LEED

Certifikace LEED je celosvětově uznávaným symbolem úspěchů v oblasti udržitelnosti. Poskytuje rámec pro zdravé, efektivní a uhlíkově i nákladově úsporné ekologické budovy. V rámci střední a východní Evropy dbáme na to, aby každá námi postavená komerční budova certifikací LEED disponovala. K dnešnímu dni jsme certifikovali 75 kancelářských projektů s více než 1 milionem metrů čtverečních pronajímatelné plochy.

Certifikace BREEAM

BREEAM je přední světový soubor vědecky podložených ověřujících a certifikačních systémů pro udržitelné zastavěné prostředí, který poskytuje konzistentní a srovnatelné hodnocení a ověřování udržitelnosti pro všechny typy aktiv. Ve společnosti Skanska používáme certifikaci BREEAM pro naše obytné budovy. Certifikujeme je na úrovni „Very Good“ a k dnešnímu dni jsme dokončili certifikační proces u 2 projektů a u dalších 8 držíme prozatímní certifikaci.

        

V celosvětovém měřítku pochází 87 % spotřebované elektřiny z obnovitelných zdrojů - tento podíl se zvýšil z původmích 40 % v roce 2020.

Odolnost


Zdravá odolná místa pro všechny

Řada dnešních budov a prostor nebyla navržena s ohledem na výzvy, kterým jako moderní společnost dnes čelíme – jedná se například o extrémní počasí, znečištění ovzduší, nedostatek energie a vody. Konstrukce nemusí často zohledňovat ani změny společenských vzorců, jako je rostoucí hustota městské populace a měnící se životní návyky. Představujeme si svět, kde je udržitelnost do bydlení jednoduše vtištěna, a budoucnost plnou zdravějších, udržitelnějších a odolnějších městských prostor – míst utvářených společně a pro všechny.

Zdravá místa pro život i práci
Zdravá místa pro život i práci

Naším cílem je vytvářet prostory s ohledem na koncového uživatele a pracovat s prostředím tak, aby inspirovalo ke zdravému životu. Spolu s našimi zákazníky využíváme odborné znalosti k rozvoji poznatků a pomáháme zmírňovat rizika spojená se změnou klimatu. Vycházíme vstříc společenským výzvám a navrhujeme a stavíme prostory a infrastrukturu tak, aby přinášely hodnotu i následujícím generacím.

Sociální dopad na komunity
Sociální dopad na komunity

Spolupracujeme s lidmi a organizacemi v komunitách, jejichž životy a živobytí mohou být ovlivněny našimi projekty, a přitom zohledňujeme dlouhodobé potřeby.

Tím, že potřebám komunit nasloucháme a k jádru naší činnosti přistupujeme jako k nástroji, jsme schopni přinášet řešení, která mají pozitivní sociální dopad.

Chceme být dobrým sousedem

Certifikace, které zohledňují sociální dopad
Certifikace, které zohledňují sociální dopad

Mezinárodní certifikační systémy pro budovy a infrastrukturu stále častěji do svých hodnocení udržitelnosti přidávají sociální témata. A my si moc dobře uvědomujeme, že díky nim lze pak výsledky v oblasti udržitelnosti srovnávat. K objektivnímu ověření našeho úsilí v oblasti budování zdravých míst pro život a práci pro všechny využíváme následující certifikační systémy:

Certifikaci WELL

Mezinárodní certifikát potvrzující kvalitu projektu a jeho prvotřídní výkonnost z hlediska zdraví a duševní pohody jeho uživatelů. Měří a monitoruje vlastnosti zastavěného prostředí, které mají dopad na lidské zdraví a duševní pohodu, a to prostřednictvím vzduchu, vody, výživy, světla, kondice, pohodlí a mysli.

Naše komerční budovy jsou certifikovány systémem WELL od roku 2018 a k dnešnímu dni tuto certifikaci úspěšně získalo 12 našich kancelářských projektů a 5 našich pracovišť.

Rating WELL Health-Safety

Rating WELL Health-Safety pro provoz a správu budov je na důkazech založený, třetí stranou ověřený způsob řešení akutních zdravotních hrozeb, včetně COVID-19 a dalších. Potvrzuje připravenost budovy z hlediska řešení a postupů používaných v krizových situacích – například při pandemii.

Tato certifikace musí být ověřována každý rok, aby se potvrdilo, že budova je schopná i nadále vytvářet zdravé a bezpečné prostředí. V rámci střední a východní Evropy dbáme na to, aby všechny naše komerční projekty měly rating WELL Health-Safety a prošly každoroční recertifikací.