Skanska v České Republice
c

Energetika

Zaměřujeme se na zlepšování energetické efektivity u našich projektů i produktů. Vystavěné prostředí představuje přibližně 40% veškeré spotřeby energie. Přibližně 80% se spotřebuje během provozní životnosti budovy, zbytek se používá při výrobě materiálů používaných ve stavebnictví (cca 15%) a samotného stavebního procesu (cca 5%).

Výzvy a příležitosti

Přestože jsou fosilní paliva zdrojem velké části energie používané ve vystavěném prostředí na našem trhu, existují možnosti snížit jejich využívání zejména při:

  • Výrobě energeticky náročných stavebních materiálů, jako jsou cement, železné kovy, neželezné kovy, sklo a cihly
  • Vlastním konstrukčním procesu
  • Využíváním energií z obnovitelných zdrojů jako např. větru, vody, slunce či biomasy.

Skanska je globálně signatářem dobrovolné iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat ekologické chování v podnikatelské sféře a sdílet zkušenosti v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí. Je zakádajícím členem této iniciativy firem, které svým jednáním chtějí napomoci tomu, aby trh, obchod a finance byly ku prospěchu celé společnosti a přispívaly k dlouhodobě udržitelnému globálnímu hospodářství.

Skanska v České republice odebírá silovou elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Zelená energie pochází z větru a kogenerací z biomasy.

Dodavatelem silové elektřiny původem z obnovitelných zdrojů energie je společnost Amper Market. 

Původ odebrané "zelené energie" je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i stavebních projektech. Při odhadované roční spotřebě více než 12 GWh se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby Skanska využívala elektřinu z klasických zdrojů. Pro další roky bude Skanska provádět výběr vhodného dodavatele elektřiny a zemního plynu v celkovém objemu více než 70 GWh, nejen pro Českou republiku, ale již i pro Skanska na Slovensku, výhradně formou e-aukcí s využitím aukčního portálu.

Energetická Koncepce Skanska

V souladu s environmentální politikou a naší energetickou koncepcí se soustředíme na:

  • Zvyšování energetické účinnosti v tom, jak stavíme a co stavíme.
  • Nahradu fosilní energie obnovitelnými zdroji energií, tam kde je to možné.
  • Upřednostňujeme koncept "nulové čisté primární energie"

Mnoho let podporujeme programy energetické účinnosti ve WBCSD. Od roku 2008 se Skanska podílí na Iniciativě energetické účinnosti budov (EEBI). Více informací naleznete na webových stránkách Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj ve WBCSD EEBI.

Poslední úprava textu: 10.10.2017