Skanska v České Republice
c

Informace o zpracování osobních údajů

  • Vaše osobní údaje, které jste výše vyplnil(a), budou společnosti Skanska (detailní přehled společností zde), jakožto společní správci osobních údajů (podle čl.26 GDPR), zpracovávat  výlučně pro účely vzájemné komunikace souvisejí se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

  • Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby, v nezbytném rozsahu a v soulad s právními předpisy poskytnout ostatním společnostem Skupiny Skanska (tzn. společnosti Skanska AB, Švédské království a všem společnostem s její přímou či zprostředkovanou majetkovou účastí) za účelem jejich zpracovávání v souvislosti se vzájemnou komunikací, o níž jste projevil(a) zájem prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře. K předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP dochází jen, pokud jsou poskytnuty vhodné záruky (odpovídající bezpečnostní opatření), např. pokud EU – Komise rozhodla, že taková třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany nebo pokud je uzavřena s příjemcem osobních údajů v takové třetí zemi dohoda o předání osobních údajů obsahující standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů, které přijala EU – Komise a které jsou zveřejněny na jejích webových stránkách.
  • V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo kdykoliv požadovat přístup k zapracovávaným osobním údajům, které se vás týkají (čl. 15 nařízení Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); dále jen „GDPR“). V případech stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů máte rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů (čl. nařízení 16 GDPR), právo na jejich výmaz, pokud kupříkladu vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro některý z účelů jejich zpracování (čl. 17 nařízení GDPR). Stejně tak máte ve stanovených případech právo na omezení zpracovávání vašich osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR), právo uplatnit své právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) a právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jsou-li zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce (čl. 21 nařízení GDPR). 
  • Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí těchto kontaktních údajů: Skanska a.s., Ochrana osobních údajů, Křižíkova 34a/682, 186 00 Praha 8 – Karlín,                   e-mail: Contact
  • Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (ÚOOÚ), pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedený účel. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší než je uvedeno výše, budeme je vždy zpracovávat jen z důvodů našich oprávněných zájmů nebo z důvodů stanovených právními předpisy a vždy jen po dobu právními předpisy stanovenou.

 

 

Poslední úprava textu: 23.05.2018