Skanska v České Republice
c

Akreditovaná zkušební laboratoř

Zaručená kvalita nabízeného výrobku – jedna ze služeb, kterou můžeme nabídnout navíc oproti ostatním konkurentům.

Zkušební vzorek betonu

Pro kontrolu kvality jsme vybudovali v každé betonárně laboratoř, která ověřuje nejen kvalitu vyrobené betonové směsi, ale i kvalitu vstupních materiálů (písků, drtí, cementů apod).

Všechny provozní laboratoře jsou řízeny akreditovanou centrální laboratoří v Praze – Letňanech, která provádí průkazní zkoušky a vystavuje protokoly o těchto zkouškách.
Kvalita výroby je dokladována souhrnnými protokoly o krychelných zkouškách pevnosti betonů v tlaku po 28 dnech a je již zahrnuta v ceně. Ostatní zkoušky betonů je nutno objednat zvlášť.

V akreditované zkušební laboratoři provádíme zejména následující:

 

Cement

 • stanovení dob tuhnutí
 • objemová stálost
 • stanovení pevností
 • měrná hmotnost
 • jemnost mletí atd.

Beton

 • pevnost v tlaku, příčném tahu a tahu za ohybu
 • odolnost proti vodě a CHRL
 • odolnost proti působení tlakové vody
 • stanovení konzistence a obsahu vzduchu
 • v ČB, atd.

Kamenivo

 • zrnitost
 • tvarový index
 • objemové hmostnosti
 • nasákavost
 • vlhkost
 • humusovitost, atd.

Zeminy

 • zrnitost
 • konzistenční meze
 • laboratorní srovnávací objemová
 • hmotnost a vlhkost
 • relativní ulehlost
 • míra zhutnění, atd.

 

Dále laboratoř provádí zkoušky přísad do malt a betonů, průkazní zkoušky pro CB kryty, konstrukční betony, mezerovité betony, stmelené a nestmelené vrstvy, měření únostnosti vozovkových vrstev statickou zatěžovací deskou, měření nerovnosti vozovek, atd.

Poslední úprava textu: 31.05.2019