Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Využití BIM ve Skanska

Detekce kolizí

Jeden z největších přínosů BIM modelování je nepochybně detekce kolizí. Za využítí programů a správného nastavení tolerancí se kontroluje model. Zároveň probíhá i ruční kontrola modelu. Nalezené kolize jsou v modelu označeny a vráceny zpět k projektantům.

4D plánování

Na základě BIM modelu lze simulovat stavební harmonogram a logistické procesy na staveništi, což umožňuje vizuálně zobrazit jednotlivé procesy a odhalit tak případná zdržení a problémy v časové postupnosti jednotlivých úkonů.

Koordinace na stavbě

Při plánování a koordinaci na stavbě se využívá 3D model. Pověřená osoba - BIM koordinátor zastřešuje komunikaci mezi projektantem a stavbyvedoucím a zajišťuje správu projektové dokumentace. Správnou koordinací na stavbě docílíme zvýšení kvality, lepší správy nebo také bezpečnosti pracovníků.

Výkazy výměr

Výkazy výměr z 3D modelu se využívají především ke kontrole skutečného objemu materiálu oproti předpokládanému. Pomocí výkazu výměr z 3D modelu je možné kontrolovat výkazy zpracované a dodané projektantem.

Vizualizace

Vizualizace stavby se využívá pro zvýraznění či simulaci určitých prvků, např. v tom jak budou vypadat dané barvy a dále se vizuální model používá i pro dělníky jednotlivých procesí, kde pomůže zlepšit představu o stavbě, čímž dochází k zefektivnění prací.

Zelené stavění

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí projektů v rámci celého životního cyklu stavby. Na projektech se analyzují především spotřeby energií, efektivní využívání zdrojů nebo produkce odpadů a CO2.

Bezpečnost práce

Potenciál digitálních technologií, které jsou využívány k navrhování staveb je možné využít i k implementaci konceptu prevence rizik. BIM umožňuje virtuální kontrolu navržené stavby a zařízení staveniště, což eliminuje nebezpečí, které může vzniknout v průběhu výstavby.

Laserové skenování

Laserové skenování s importem mračna bodů do BIM programů zásadně usnadňuje přesné zaměření stávajícího stavu objektu, pozemku, atd. Zpřesnění inform. modelu, pak umožňuje lepší implementaci prvků v rámci návrhu objektu.

Informační management

BIM umožňuje zajistit účinnou součinnost lidí a informací. Pomocí přesně definovaných procesů a popisu technologie je možné dosáhnout vysoké užitné hodnoty stavby v celém jejím životním cyklu v rámci optimalizace výkonnosti nebo spolupráce.

Facility management

Pokud informační model prošel celým procesem návrhu, stává se z něj bohatý zdroj informací pro správu a údržbu stavby. Následné využívání BIM ve Facility management vede k výrazným úsporám při provozu stavby (objektu).

Prefabrikace

Jedná se o výrobu prefabrikátů, dle přesných údajů. Přesně víme, kam který prvek na stavbě přijde. Zde se nabízí lepší možnost sledování kolizí, stavu rozpracovanosti, zda je prvek umístěn nebo jestli je správně umístěn.

Řízení strojů pomocí 3D

Data z modelu mohou být využívána u strojů jako jsou: rypadla, grejdry, tunelářské vrtací soupravy, dozery v kombinaci s GPS, pro přesné řízení strojů. Výhody jsou především snížení množství nadvýkopu a snížení potřeby geodetických prací.

Analýzy a simulace

BIM projekt umožňuje provádět různé analýzy (energetická náročnost, nákladové a časově plánovací analýzy, atd. ) či počítačové simulace chování objektu v různých situacích a v různých fázích výstavbového projektu.

Logistika

Informační model dále umožňuje efektivní řízení logistiky a dodávek materiálů na stavbu a simulace náročných technologických procesů ve výstavbě, pro přesné plánování a řízení procesů na stavbě.

LCA, LCC analýzy

Posouzení z hlediska životního cyklu stavby, je nedílnou součástí výstavbového projektu. BIM umožňuje analýzu ať už nákladů nebo působení na životní prostředí v rámci celého životního cyklu stavby.